... و خيبر در پيش است

جنگ خندق را جنگ «احزاب» هم مي گويند. چرا كه وقتي مشركان و اشراف عرب از آزار و اذيت ها، شكنجه ها، تبعيدها، محاصره اقتصادي ها، ترورها، تحقيرها، حمله به خانه ها، زنداني كردن مسلمانان و همه آنچه در توان داشتند براي مقابله با اسلام نوپاي آن روزها، نتيجه اي نگرفتند و همه روزه بر دامنه اسلام و رويكرد مردم به آن افزوده مي شد، بر آن شدند تا تمامي قبيله ها، احزاب، جمعيت ها و همه كساني كه از گسترش اسلام در هراس بودند از اطراف و اكناف گرد هم آيند و لشگري انبوه با تجهيزات و ساز و برگ كامل فراهم آورده و كار پيامبر خدا(ص) و پيروان او را كه آن روزها در مدينه ساكن بودند، يكسره كنند.
خبر كه به مدينه رسيد، مسلمانان چاره كار را در حفر خندق و مقاومت در پناه آن ديدند و چنين كردند، چرا كه، اندك و كم شمار بودند در مقابل لشگر انبوه و تا دندان مجهز مشركان.
وقتي سپاه انبوه احزاب به مانع خندق رسيد، در پس آن متوقف شد، بي آن كه آرزوي ديرين محو اسلام از ياد ببرد و يا در عزم پيشين آنان كمترين خللي وارد آيد. انبوه بودند و پرساز و برگ و مسلمانان اندك و كم شمار و پيروزي را نزديك مي ديدند... همه محاسبات نيز همين نتيجه را نويد مي داد...
در جريان اين جنگ، هنگامي كه «عمروبن عبدود»، پهلوان بلندآوازه عرب با اسب خود از خندق جهيد و از ميان مسلمانان مبارز طلبيد، علي(ع) به ميدان او رفت. هيچكس در دورترين افق هاي ذهن خويش هم باور نمي كرد علي(ع) از آوردگاه «عمرو» زنده بيرون آيد. وقتي علي(ع) و «عمرو» به هم آويختند، رسول خدا(ص) فرمود؛ امروز همه اسلام با همه كفر درگير شده است... و اين عجيب مي نمود، زيرا، از مسلمانان تنها «علي» و از مشركان فقط «عمرو» در ميدان بودند، پس چرا همه اسلام و همه كفر؟...
در آن معركه، پهلوان بلندآوازه و مغرور عرب با ضربه علي(ع) از پاي درآمد. غريو الله اكبر از سپاه اندك و كم شمار مسلمانان و نعره حسرت از لشگر انبوه مشركان، با هم در فضا پيچيد و اين سخن ماندگار رسول خدا(ص) در هميشه تاريخ باقي ماند كه «ارزش و اهميت ضربه علي در روز خندق از عبادت همه جن و انس در همه عالم برتر است» ... اما، چرا...؟
جنگ 33روزه حزب الله لبنان و پيروزي بزرگ و شگفت انگيز آن، مشابهت فراواني با جنگ احزاب در صدر اسلام دارد و همه شواهد و قرائن حاكي از آن است كه ادامه اين پيروزي نيز با آنچه جنگ احزاب در پي داشت همخوان است. نه اين كه سخن از مشابهت سازي در ميان باشد بلكه شواهد و قرائن بسيار و غيرقابل انكار اينگونه خبر مي دهد.
حزب الله در جنگ 33روزه با تمام دنياي استكبار در نبرد بود يعني دقيقاً مانند جنگ احزاب... آمريكا، اسرائيل، متحدان اروپايي آنها و برخي از سران سازشكار عرب، در آغاز جنگ با قاطعيت و اطمينان از نابودي- حداكثر- 3روزه حزب الله سخن مي گفتند باز هم آنگونه كه احزاب در جنگ خندق تصور مي كردند... آمريكا و متحدانش- آنگونه كه مقامات آمريكايي و اسرائيلي فاش كردند- محو حزب الله را اولين گام براي برچيدن بساط اسلام گرايي در منطقه تلقي مي كردند. يعني همه كفر به مقابله با همه اسلام آمده بود، نظير جنگ خندق... ضربه هولناك حزب الله بر اسرائيل، هيمنه و تيرك چادر نظام سلطه بين المللي به سركردگي آمريكا را فرو ريخت. دقيقاً همانگونه كه ضربه علي در روز خندق، پشت سپاه عظيم و انبوه مشركان را شكست.
جنگ خندق نزديك به يك ماه- اندكي بيشتر و يا كمتر به روايات مختلف مورخان- به طول انجاميد و در اين مدت، باران پي درپي تيرها و نيزه هاي لشگر انبوه مشركان بر سپاه اندك مسلمانان محاصره شده در خندق مي باريد. راه ورود آذوقه و آب را بر مسلمانان بسته بودند و... اما، مقاومت حيرت انگيز مسلمانان، سرانجام لشگر مشركان را به ستوه آورد و يأس و نااميدي همراه با ترس و خستگي آن سپاه انبوه را فرا گرفت تا آنجا كه ادامه جنگ را نه فقط بي نتيجه بلكه برهم زننده و فرسايش دهنده سپاه خود ديدند و به ناچار دست از محاصره كشيده و به مكه بازگشتند... عجيب آن كه جنگ اخير حزب الله نيز 33روز- تقريباً مشابه جنگ خندق- به طول انجاميد و در اين فاصله، محاصره، بمباران، بستن راه ورود آذوقه و دارو به لبنان و همه وحشي گري هاي اسرائيل و آمريكا براي به زانو درآوردن حزب الله بي نتيجه بود و...
اكنون وقت آن است كه اين داستان را از زبان دشمنان بشنويم. نه همه آنچه گفته اند را، چرا كه شرح تمامي اعترافات آنان «مثنوي هفتاد من كاغذ» است و بيرون از محدوده اين نوشته محدود، بلكه فقط اندكي از بسيارها و مشتي به نمونه خروارها. بخوانيد؛
- زئيف شيف، استراتژيست معروف اسرائيلي؛ بايد اعتراف كنيم كه از حزب الله شكست خورده ايم و اين شكست پي آمدهاي وحشتناكي براي اسرائيل به دنبال دارد.
- واشنگتن تايمز؛ پيروزي حزب الله بر اسرائيل مي تواند تاثير عميقي در آينده خاورميانه داشته باشد.
- روزنامه هاآرتص؛ مي خواستيم ساختار خاورميانه را تغيير دهيم، ولي حزب الله را قهرمان كرديم!
- زود دويچه سايتونگ؛ شكست ناپذيري حزب الله كابوسي است كه اسرائيل را رها نمي كند.
- نيويوركر؛ دوران خوش امنيت اسرائيل تمام شده است.
- آسوشيتدپرس؛ دشمنان سيدحسن نصرالله هم او را ستايش مي كنند.
- فرمانده ستاد ارتش رژيم صهيونيستي؛ هيچ ارتشي در دنيا قدرت مقابله با حزب الله را ندارد.
- تايمز لندن؛ حزب الله ارتش اسرائيل را به لرزه درآورده و آينده اسرائيل در خطر است.
- ...
بسياري از استراتژيست هاي غربي با اشاره به ضربه سختي كه اسرائيل از حزب الله دريافت كرده است و با استناد به شكست هيمنه ارتش اسرائيل و تحقير آن، بر اين باورند كه اسرائيل جرأت حمله دوباره به حزب الله را ندارد و طرح آمريكا براي حمله به برخي از كشورهاي ديگر خاورميانه نيز قابليت اجرايي خود را از دست داده است...
بعد از جنگ احزاب، مشركان هيچ تهاجم ديگري نداشتند و تهاجم بعدي از سوي مسلمانان بود... بعد از آن جنگ، فتح خيبر در پيش بود، بعد، صلح حديبيه- كه در آن نيز سپاه اسلام به سوي مكه حركت كرده بود و سپس فتح مكه...
حسين شريعتمداري

/ 0 نظر / 6 بازدید