گفت و شنود

گفت: يادت ميآد كه كيهان بارها نوشته و در تحليل هاي خود آورده بود كه اعضاي آن گروه موسوم به «ملي مذهبي»، نه ملي هستند و نه مذهبي؟
گفتم: آره كه يادم ميآد، چطور مگه؟
گفت: روز سه شنبه در مراسمي كه مدعيان اصلاحات براي تجليل از پاپ در حسينيه ارشاد برپا كرده بودند يكي از همين «نه ملي نه مذهبي»ها در سخنراني خود گفته است كه «من اصالتاً انسانم و تصادفاً ايراني و مسلمان»!
گفتم: كشيشي در كليسا مشغول موعظه دانش آموزان بود و ضمن موعظه مي گفت كه همه ما فرزندان حضرت آدم هستيم، در اين حال يكي از دانش آموزان گفت: ولي پدرم مي گويد كه ما از نسل ميمون هستيم و كشيش به او گفت؛ ببين فرزندم! ما به مسائل خانوادگي شما كاري نداريم!!

/ 0 نظر / 7 بازدید