بدون شرح !!

۱-شيوخ خليج فارس ادعاهاي خود را درباره جزاير سه گانه تكرار كردند. 2-دولت در رابطه با كشورهاي تهديدكننده منافع ملي ايران مجازات هاي اقتصادي اعمال مي كند.
image2.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید