سیاست دینی
بدون شرح !!

تلفن123- اورژانس اجتماعي- راه اندازي شد.
نائب رئيس كميسيون اجتماعي: در لايحه بودجه براي محرومان به ازاي هر نفر 120تومان مستمري روزانه درنظر گرفته شده كه فقط هزينه ترحيم 5/4ميليون فقير خواهد شد!

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ اسفند ،۱۳۸۳ - جواد مالداران