سیاست دینی
بدون شرح !!

وزير مسكن: خانه ها را ماهي 000 ۱ريال به محرومان اجاره مي دهيم تا پس از مرگ شان نيز ادعايي برايمان باقي بماند.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳ - جواد مالداران