سیاست دینی
بدون شرح !!

پالايشگاه گاز پارسيان كه با استفاده از قطعات مستعمل خريداري شده از آمريكا و كانادا افتتاح و راه اندازي شده بود.
به دليل نقص فني و انفجار از رده خارج شد.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸۳ - جواد مالداران