سیاست دینی
مقاله هاي بي متن

گرگ هاي گرسنه در يك شهرستان يك كارتن خواب را پاره پاره كردند.
رئيس بهزيستي همان شهرستان: از جزئيات حادثه اطلاعي نداريم.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸۳ - جواد مالداران