سیاست دینی
بدون شرح !!

با رفع اشكال صوتي، انتقال مجلس به ساختمان جديد بهارستان قطعي شد.
(جرايد)


پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۳ - جواد مالداران