سیاست دینی
بدون شرح !!

معاون اول قوه قضائيه: مديران دولتي بايد در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار گيرند.

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳ - جواد مالداران