سیاست دینی
بدون شرح !!

مسئول طرح تكريم ارباب رجوع: بيش از 56درصد مردم از خدمات دولتي راضي هستند.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۳ - جواد مالداران