سیاست دینی
غارتگري درسرزمين مقدس

اي كسي كه در غرب وحشي پرورش يافتي و خوي طغيانگري در رگ هايت جريان دارد، هرچند كه اگر رگ انسانيت در جسم ناپاكت وجود داشت اين چنين ارابه مرگ را چهارنعل نمي تاختي، اين را بدان روزي خواهد رسيد آن بدنهايي كه تطهير شده اماكن مطهر و ميادين دفاع از آب و خاك و نواميس خود بودند و تو آنها را تكه تكه كردي به دادخواهي خواهند برخاست و طغيانگري ات را سركوب مي كنند.
تو هيچ نمي داني كه به چه خاكي قدم نهاده اي و خيال آقايي داري وفقط دراين انديشه اي كه ژاندارم اين وادي شوي. اين خاك، خاكي است كه انسانيت روح خويش را در غبار آن پاك كرده و به عرش اعلا مي رساند، جايي كه خداوند را با چشم غيرمسلح مي توان ديد و نيازي به تلسكوپ، را دارو ماهواره نيست. فقط قدري شرف و وجدان بيدار مي خواهد؛ كه مجبورخواهي شد درس بندگي و انسانيت را در همين وادي بياموزي و راه و رسم انسانيت را به نوادگان و همقطارانت نشان دهي. هر چند لياقت مي خواهد بتواني در اين مكتب ثبت نام كني چرا كه بهاي آن براي جنگ افروزاني مثل تو بسيار سنگين است و اگر بخواهي تمام افتخارات جنگي ات را هم به معرض فروش گذاشته و چوب حراج بزني باز هم نمي تواني افتخار شاگردي اين مكتب را داشته باشي. مطمئن باش دلاوران خاندان عصمت و طهارت گورت را خواهند كند و به درك و اصلت مي كنند، هرچند كه خاك اين وادي تحمل قبول اجساد ناپاكي چون تو را ندارد و به جايي پرتابت مي كند كه اجداد شيطان صفتت رفته اند كه همواره آتش فتنه و آشوب از گورشان زبانه مي كشد.
اگر مي خواهي بهتر حقايق را بفهمي به آنچه كه خود معتقد هستي برگرد و به مكتبي رجوع كن كه در آن روح مسيحا دارد كه خود آن حضرت نيز رهرو اين خاندان است و مقام و منزلت عزيزان اين دشت خون گرفته را، كه بازهم توسط عمال ات صورت گرفته، به تو مي آموزد.
ننگت باد اي كسي كه زاده انساني ولي خوي درندگي داري. مگر در آن دامن و سرزميني كه پرورش يافتي به تو نگفتند حقوق بشر اينگونه نيست كه داري از آن دم مي زني و به اصطلاح خودت مدافع آن شده اي؟ بارها تجربه كرده و خواسته اي با كمك دست نشاندگان ات فاتح ممالك اسلامي باشي و براي مطامع پليدت كشور گشايي كني، ولي همين غيور مردان و پاسداران اين سرزمين لاله گون پوزه ات را به خاك ماليده اند و مجبور شدي با خفت و خواري فرار را برقرار ترجيح دهي. حال دلسوز بشر شده اي و مي خواهي خدمت كني؟ نه، تو نمي تواني. خدمات بشردوستانه در ذات تو نيست. جمله ايست زيبا كه مي گويد: ذات بدنيكو نگردد زانكه بنيادش بد است. كسي كه مي خواهد به اصطلاح خودش احياگر نسلي نوين و متمدن باشد اينگونه سفيران مرگ را به سوي مرزهاي دورو نزديك روانه نمي كند. تو از هزاران سال پيش از خون بشر تغذيه كردي، هم اكنون به «دراكولاي قرن» تبديل شدي و با كمك سفاكاني چون شارون غاصب و جنايتكار كه از آبشخور تو سيراب مي شوند ملت مظلوم عراق را به خاك و خون كشيدي و حال خودت با تمام قوا تابن دندان مسلح وارد ميدان شدي.
اين را بدان كه آرزويت را به گور مي بري، نمي تواني ملت مسلمان و شهادت طلب را به زانو درآوري و اين را آويزه گوشت كن كه مسلمانان، خصوصاً شيعيان جهان، اصول زندگي خود را برپايه شريعت پيغمبرشان كه حضرت محمد(ص) باشد بنا نهاده اند و براي عزت و اعتلاي آن از ايثار جان و مال خود دريغ نمي كنند. آثار اين جانفشاني ها را درجاي جاي ممالك اسلامي همچون نجف، كربلا، كاظمين، سامرا و... مشهور است. تو داري به مقدسات ماهتك حرمت مي كني. مي خواهم بگويم در شريعت حضرت عيساي مسيح كجراهه اي وجود ندارد كه داري اينگونه گستاخانه عمل مي كني. پس تو، به كدام اصول پايبندي ؟!
تو عيسوي هم نيستي.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳ - جواد مالداران