سیاست دینی
بدون شرح !!

گوشت كيلويي 500تومان گران مي شود.
(جرايد)

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳ - جواد مالداران