سیاست دینی
خورشيد

گفت: برخي از مقامات آمريكايي زمزمه مي كنند كه اگر ايران پروتكل2+93 را نپذيرد بايد مقدمات بين المللي حمله به اين كشور را فراهم كرد.
گفتم: مثل اينكه تودهني قبلي از ايران و سيلي هاي اخيري را كه در فلسطين و عراق و جاهاي ديگر مي خورند فراموش كرده اند.
گفت: براي اينكه تلفات زيادي نداشته باشند، قصد دارند اين دفعه از حمله نظامي مستقيم استفاده نكنند و راه هاي ديگري را درنظر بگيرند.
گفتم: شخصي لاف مي زد و مي گفت ما يك سفينه فضايي ساخته ايم و قرار است با آن به خورشيد مسافرت كنيم. به او گفتند؛ ولي اگر به خورشيد نزديك شويد كه ذوب مي شويد؟ و يارو گفت؛ قرار است شب اين كار را انجام بدهيم.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢ - جواد مالداران