سیاست دینی
استعفاء

گفت: دبيركل حزب مشاركت گفته است كه احتمال استعفاي نمايندگان عضو اين حزب هنوز به قوت خود باقي است.
گفتم: الان نزديك به يكسال است كه تهديد به استعفا كرده اند ولي هنوز خبري نشده. از دوران مجلس ششم هم چيزي باقي نمانده كه...
گفت: شايد به خاطر اينكه كاري براي مردم انجام نداده اند، حالا قصد دارند با تعريف اين «جوك» لااقل مردم را بخندانند!
گفتم: ولي جوك تكراري كه خنده ندارد.
گفت: وقتي جرئت اين كار را ندارند و حاضر نيستند از صندلي مجلس و امكانات نمايندگي چشم پوشي كنند، براي چي تهديد به استعفا مي كنند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! شخصي به همسرش گفت امروز يك پلوي حسابي بپز و همسرش گفت: پس يك كيلو برنج و سه كيلو روغن بخر، يارو با تعجب پرسيد؛ سه كيلو روغن براي يك كيلو برنج؟! و همسرش گفت؛ مرد حسابي! من كه مي دونم پلويي در كار نيست، پس لااقل بگذار چرب تر باشه!

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٢ - جواد مالداران