سیاست دینی
پايگاه‎ اينترنتي‎ بانك‎ چشم‎ ايران‎


تهران‎ ـ پايگاه‎ اينترنتي‎ بانك‎ چشم‎ جمهوري‎ اسلامي‎ ايران‎ در شبكه‎ اينترنت‎ فعال‎ شد.
اين‎ پايگاه اطلاع رساني‎ شامل‎ بخش‎ هاي‎ تاريخچه‎ , انتشارات‎‎‎, اطلاعات فني‎ , فرم‎ عضـويـت و ارتباط با مسئولان‎ بانك‎ چشم‎ است‎.
مراجعه‎‎‎ كنندگان‎‎ به اين پايگاه اينتـرنتـي‎ بامطالعه‎‎‎ اساسنامه و تاريخچه بانك‎ چشم‎ با فعاليتهاي‎ اين‎ موسسه‎ آشنا مي‎ شوند.
در بخش‎ انتشارات‎ مجله‎‎ چشم‎ پزشكي‎ بينا بـه صورت‎‎ متن‎‎ كامل‎ قرارگـرفتـه‎ اسـت و امكـان ديدن‎‎‎ متن يا چاپ‎ آن وجود دارد.
نشاني‎‎ اين‎ پايگاه‎ اينترنتي : WWW.IRANEYEBANK.ORG است‎.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸۱ - جواد مالداران