سیاست دینی
بدون شرح !!

يك كارشناس ارشد نفتي: شركت شل 120 ميليارد دلار به ايران خسارت وارد كرده است

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٤ - جواد مالداران