سیاست دینی
بدون شرح !!

۷۰۰ قاچاقچي پس از بازداشت توسط قوه قضاييه آزاد شده و به سركار خود برگشته اند. (جرايد)

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٤ - جواد مالداران