سیاست دینی
بدون شرح !!

جنبش اصلاحات در روزهاي اخير از مردم دعوت مي كرد تا با عنوان جنبش هوشياري ملي وارد صحنه شوند.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٦ تیر ،۱۳۸٤ - جواد مالداران