سیاست دینی
جريان‌سازي امين‌زاده در سفارت‌هاي ايران در آسيا و اقيانوسيه
گفته مي‌شود، از مدتها پيش خط‌دهي‌هايي از سوي معاونت آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه به سفارتخانه‌هاي تحت سرپرستي مسؤوليت خود در جهت حذف فيزيكي نمايندگي نهادها در اين كشورها در حال اجرا است. اما به تازگي با استناد به آيين نامه اجرايي 183 قانون برنامه سوم توسعه، اين حركت شتاب بيشتري گرفته و وجهه قانونمند به خود گرفته است؛ به طوري كه تلاش‌هاي آشكاري براي جمع آوري اطلاعات يك‌سويه و يكطرفه از سفارتخانه ها براي تعطيل كردن اين دفاتر در حال انجام است.

اين درحالي است كه بيشترين ناهماهنگي ها بين ارگانها و سفارتخانه ها در اين حوزه بوده و نشات گرفته از تفكرات برخي سفراي اعزامي اين معاونت مي باشد.

يك منبع آگاه، علت اين امر را گرايش‌هاي سياسي و افراطي امين‌زاده ـ معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه ـ به يك جريان سياسي خاص و تسرّي آن در سياست خارجي ارزيابي مي‌كنند.


پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢ - جواد مالداران